Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering

TV Hercules
25-1-2023 20:00 - 25-1-2023 22:00

1.    Opening door de voorzitter

2.    Mededelingen en of ingekomen stukken

3.    Notulen ALV 26 januari 2022, ter goedkeuring en vaststelling
▪    Indien je aanpassingen voorstelt dan dient dit per mail minimaal 72 uur voorafgaand aan de vergadering gemeld te worden aan de secretaris. [email protected] 

4.    Verwijzing naar jaarverslag bestuur
▪    dit verslag is op aanvraag verstuurd naar leden en wordt tevens toegevoegd als document op de website

5.    Financieel verslag
▪    verslag kascommissie 
▪    exploitatierekening & balans
▪    decharge bestuur en penningmeester voor gevoerde financieel beleid. 
▪    begroting 2023

6.    Benoeming kascommissie 2023
1e lid Philip Vollenbroek 
2e lid Gerrit Aanstoot 
vacature reserve-lid 2023

Korte pauze 10 minuten


7.    Aftreden en herbenoeming bestuur
▪    Bestuurslid sector activiteiten: Niels Visser 
Het bestuur stelt voor Niels her te benoemen voor een volgend termijn 

8.    Stand van zaken Padel (Alexander Niemeijer)


9.    Vrijwilligerstaken 
▪    Voorstel om iedereen een vrijwilligerstaak op zich te nemen (dus niet alleen bardiensten), bijlage formulier

10.    Renovatie sanitair en kleedkamers en inslamuur

11.    Vertrouwenspersonen (en procedure) en VOG

12.    Huldiging jubilarissen 
40 jaar lid
    Abe de jong
    Henk Moes
    Herman Velthof
    Niels Visser
    Tonny Visser

25 jaar lid
    Nicole ten Asbroek
    Annie Lelifeld

 

13.    Rondvraag en Sluiting

  Terug naar overzicht