Breedtediscussie herstructurering vereniging Hercules

Op de ALV (30-1-2019) zijn er (weer) stappen gemaakt om de nieuwe organisatie verder te formaliseren en vast te leggen in alle reglementen (de reglementen en het verslag van de ALV’s vindt u in ons archief)

Downloaden (PDF, Onbekend)

 

eerdere berichten…


Sinds januari 2017 (ALV) werken we, ingegeven door de omstandigheid van ontbrekende kandidaten voor vacatures in het bestuur, met een klein bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris (ook nog steeds een vacature), penningmeester, en twee leden.

Dit (onder diverse plus- en min-overwegingen) met de intentie om de vereniging met de weinige bestuursleden samen met zelfstandig functionerende commissies goed (anders, liefst beter) te laten lopen.

We hebben er daarbij te veel vertrouwd op dat ook zonder regelmatig communicatie en overleg met commissie(-voorzitter)s in een 10-persoons bestuur, e.e.a. wel ‘als vanouds, vanzelf’ op die manier zou continueren.

Maar (het ontbreken van) voldoende communicatie (vanuit het bestuur, maar … het moet óók 2-richtingsverkeer zijn!) is cruciaal gebleken in de afgelopen periode, en dat heeft ook te maken met vaststellen van goede afspraken daarover.

Dus, om op de ingeslagen weg van een ‘klein bestuur’ verder te gaan, moeten we aan deze elementen alsnog, nieuwe aandacht geven, en concrete acties nemen.

Op 22 november jl.  is er door het bestuur met alle Hercules commissie(vertegenwoordigers) gediscussieerd over de huidige en gewenste manier van besturen, de vormgeving van de nieuwe bestuursstructuur en de benodigde aanpassingen om alles te kunnen effectueren in 2018. In deze breedtediscussie is naar voren gekomen, dat de beoogde bestuursaanpassing met een dagelijks bestuur (vz, penningmeester en secretaris) en een aantal algemene bestuursleden (4*) een goed antwoord is op het wegvallen van enig animo onder de commissievoorzitters om ook nog eens bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen. * Er zijn voorlopig 4 sectoren geïdentificeerd (jeugd, baan en park, keet en installaties en activiteiten) waarvoor de algemene bestuursleden als aanspreekpunt gaan dienen (en ook voor de onderliggende commissies in de respectievelijke sectoren).

Voorts zullen er met alle commissies duidelijke afspraken gemaakt gaan worden omtrent hun taken en verantwoordelijkheden. Ook de frequentie van het bijvoorbeeld het delen van notulen van commissievergaderingen met het bestuur zullen worden vastgelegd en deze overdracht zal worden gefaciliteerd door een nog te bouwen intranet-omgeving mbv. Google-apps. Door de verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en de daarvoor eventueel benodigde afstemming met andere commissies meer bij de commissies zelf neer te leggen, kan het bestuur zich in de komende jaren meer gaan richten op beleidsissues, investerings-voorstellen en de benodigde financiering daarvan en op alle overige verenigingsbrede issuepunten.

documentatie:

Downloaden (PDF, Onbekend)

Downloaden (PDF, Onbekend)

Downloaden (PDF, Onbekend)